รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Admission รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

TCAS3 CMIT วิศวกรรมวัสดุนาโน (วศ.บ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Admission รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 เปิดรับจาก 20 คน เป็น 100 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูงด้านวัสดุนาโน ที่นำมาซึ่งการค้นคว้าและพัฒนาวิทยาการด้านวัสดุใหม่ๆ และการนำไปประยุกต์ใช้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสหากรรม ทั้งยังเป็นการส่งเสริม และการสนับสนุนการทำงานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศให้กว้างขวาง มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรยังมีโอกาสไปศึกษายังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาในโปรแกรมการศึกษาพิเศษแบบ 2 ปริญญา (วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุนาโน + B.Eng. Polymer Materials and Engineering) ในขณะที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ซึ่งในโปรแกรมพิเศษนี้ นศ. จะได้ไปศึกษาในชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ Beijing University of Chemical Technology (BUCT) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และได้รับปริญญา 2 ใบทั้งจาก KMITL และ BUCT ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmit.kmitl.ac.th/nanomaterial-engineering/

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) และอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น วิศวกรวัสดุ วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรการขาย นักวิจัยและพัฒนา

Posted in .