ตารางการใช้งานเครื่องมือ

อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ


อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลาง
แบบฟอร์มการใช้ห้องปฏิบัติการ
คำร้อง ขอให้ทดสอบวัตถุตัวอย่าง
– แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนกลาง