กำหนดการพิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

กำหนดการพิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555

09:30 น. แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรลงทะเบียนรับเอกสาร
10:00 น. พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับประธานในพิธี
– อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวรายงาน
– ประธานในพิธี พณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวเปิดศูนย์วิจัยฯ และทำพิธีเปิดป้าย
10:30 น. ประธานในพิธี พณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และแขกผู้มีเกียรติชมผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ และโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตร ด่านช้าง โดยรศ.ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และดร.วิรัตน์ เจริญบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ