องคมนตรี เปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 19 ก.ค. 2555 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง” ศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกรแห่งแรกของไทย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โดยมี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อนำนาโนเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และได้มีการดำเนินงานด้านโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ในปี พ.ศ.2554-2555 จากผลงานในโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องในงานด้านเกษตรกรรม อาทิเช่น หมู่บ้านมันสำปะหลังนาโนเทคโนโลยีนาบ่อคำ พระจอมเกล้าลาดกระบัง หมู่บ้านผักหวานนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งทำให้เกิดการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ยางพารา และผักหวาน ซึ่งผลของโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในด้านการลดต้นทุนการเพาะปลูกพืชด้วยการใช้วัสดุนาโนและการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในงานด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งพัฒนาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญของประเทศ อาทิเช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และอ้อย รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคระบาดในต้นพืช การลดต้นทุนด้วยการใช้วัสดุนาโน และการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ