ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ปัจฉิมนิเทศ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.

Online ผ่าน Zoom

กำหนดการ
09:30 : นักศึกษาลงทะเบียน
10:00 : เสวนาการตัดสินใจหลังสำเร็จการศึกษา 
โดย นาย ภูริทัต  นาคะนิเวศน์ และ นาย ณัฐพสิษฐ์  ไชยธนัทกุล (ศิษย์เก่า รุ่น 1)
10:30 : อวยพรว่าที่บัณฑิต โดยคณาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยฯ
11:00 : ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

ช่องทางการรับข่าวสารของนักศึกษา

เพื่อความรวดเร็วของการส่งข้อมูลข่าวสาร จากวิทยาลัยนาโนฯ ไปยังนักศึกษาทุกคนโดยตรง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วิทยาลัยนาโนฯ ขอแจ้งช่องทางหลักในการรับข่าวสารดังนี้

Line group : Student@nanoKMITL

http://line.me/ti/g/WT_lWX8egS

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (โครงการแววนวัตกร)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย. 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 2 Quota

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

แบบ Quota รอบที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 เมษายน 2564

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2563 วิทยาลัยนาโนฯ

เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิทยาลัยนาโนฯ ขอประกาศตารางการเรียนการสอนในระบบ online ดังต่อไปนี้

รับตรง ‘64 Round 1 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Round 1

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) Round 1

KMITL GO RUN “วิ่งเพื่อสร้าง”ร่วมวิ่งระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ขอเชิญนักษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสร้าง ระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2563 – 21 ธันวาคม. 2563

TCAS1/64 DUAL DEGREE

TCAS1/64 วิศวกรรมวัสดุนาโน