รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หัวข้อ “การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน” วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หัวข้อ “การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน” วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

ประเภทที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
ประเภทที่ 2 การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน

คอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน

ขอเชิญเข้าร่วมคอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

https://forms.gle/yCqjVfXpuUq5Tw5P7

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
รับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 12 พ.ย. 64
(เริ่มเรียนประมาณ ม.ค. 65)
สมัครเรียนได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cmit.kmitl.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ปัจฉิมนิเทศ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.

Online ผ่าน Zoom

กำหนดการ
09:30 : นักศึกษาลงทะเบียน
10:00 : เสวนาการตัดสินใจหลังสำเร็จการศึกษา 
โดย นาย ภูริทัต  นาคะนิเวศน์ และ นาย ณัฐพสิษฐ์  ไชยธนัทกุล (ศิษย์เก่า รุ่น 1)
10:30 : อวยพรว่าที่บัณฑิต โดยคณาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยฯ
11:00 : ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

ช่องทางการรับข่าวสารของนักศึกษา

เพื่อความรวดเร็วของการส่งข้อมูลข่าวสาร จากวิทยาลัยนาโนฯ ไปยังนักศึกษาทุกคนโดยตรง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วิทยาลัยนาโนฯ ขอแจ้งช่องทางหลักในการรับข่าวสารดังนี้

Line group : Student@nanoKMITL

http://line.me/ti/g/WT_lWX8egS