รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หัวข้อ “การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน” วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หัวข้อ “การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน” วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Posted in .