ขยายเวลาสมัครโครงงานการประกวดนวัตกรรมนาโน (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยนาโนฯ ประกาศขอขยายเวลารับสมัครโครงงานการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561