ผลการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 9

ผลการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 9

นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

รางวัลถ้วยพระราชทาน
Nanocarbon Supercapacitor ตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยวัสดุคาร์บอนนาโนจากกากกาแฟเหลือทิ้ง
– โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพโฟมโปรตีนดับเพลิงจากผักตบชวาด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์
– โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
สมบัติการตรวจจับแก๊สแอลกอฮอล์ของนาโนซิงค์ออกไซด์
– โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพหมอนยางพาราด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์
– โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

รางวัลชมเชย
ฟิล์มวุ้นมะพร้าวนำไฟฟ้า (Transtucent Conducting Nata de Coco Thin Film)
– โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

การพัฒนาแผ่นครอบแก้วแกลบในการเก็บพลังงานโดยใช้ ZnO
– โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

การพัฒนากรดจากน้ำปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ลดกลิ่นต้านเชื้อราเพิ่มน้ำหนักยางพารา
– โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

ฟิล์มโปรตีนจากขังไหมเสียที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโน TiO2 และ ZnO
– โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

การพัฒนาแผ่นฉนวนความเย็นโดยใช้วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ในเครื่องเพลเทียร์
– โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี


นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

รางวัลถ้วยพระราชทาน
อิฐมอญนาโน
– โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ศึกษาผลของคาร์บอนแบล็คต่อเยื่อกรองและกระดาษดูดซับ
– โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ศึกษาผลการใช้สารช่วยย้อมร่วมกับสารเคลือบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์และเทฟลอนที่มีผลต่อสมบัติของผ้าย้อมสีจากเปลือกมะพร้าว
– วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ผลิตภัณฑ์ชะลอเปรี้ยว “ศิริส้ม”
– โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

รางวัลชมเชย
ผลของอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ที่มีต่อคุณภาพของแผ่นปาร์ติเคิลจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
– โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

สบู่เหลวอนามัยกำจัดกลิ่น
– โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

แผ่นดูดซับกลิ่นจากแกลบและถ่านกัมมันต์
– โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ครีมเคลือบผิวอัจฉริยะทำความสะอาดตัวเอง
– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา


นวัตกรรมส่งเสริมด้านเกษตรกรรม

รางวัลถ้วยพระราชทาน
ศึกษาคุณภาพของถุงกระดาษนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อการป้องกันการเน่าเสียของผลไม้
– โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชและการป้องกันเชื้อราด้วยนาโนที่มีต่อการเร่งรากของกิ่งมะนาวตอน
– โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ผลของการฉีดนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของผักหวานป่า
– โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
การพัฒนาสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนดินพันธุ์ Endrilus eugeniae (African night crawler) ที่ใช้ปลูกดาวเรือง
– โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร

รางวัลชมเชย
แอลจิเนตนาโนคอมโพสิทสำหรับชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง
– โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นาโนซิงค์ออกไซด์ในยางฟองน้ำจากยางพาราเพื่อใช้ในการเพาะต้นกล้า
– โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ถุงเพาะต้นกล้าตัดปัญหาระบบราก
– โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

ศึกษาปุ๋ยหมักน้ำเศษปลานิลนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเจริฐเติบโตของกล้วยไม้
– โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร

การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการผลิตผักกลุ่มไมโครกรีน
– โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร


นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รางวัลถ้วยพระราชทาน
การเพิ่มประสิทธิภาพถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนโดยใช้ธูปฤาษีซับคราบน้ำมันเหลือทิ้งและนาโนคาร์บอนแบล็ค
– โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การศึกษาประสิทธิภาพการหน่วงไฟของวัสดุทดแทนไม้ที่ผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออไซด์ (ZnO)
– โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
บล็อกเส้นใยสีเสียดเคลือบนาโนช่วยบำบัดน้ำเสีย
– โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
การบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุบำบัด
– โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง

รางวัลชมเชย
แผ่นนวดเท้าดับกลิ่นจากยางพารา
– โรงเรียนลือคำหาญวารินชำ จ.อุบลราชธานี

การศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสารปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำด้วยแผ่นทดสอบจากสารนาโนแมกนีไทต์
– โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

การใช้ ZnO และสาหร่าย Chlorella Ellipsoidea ที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมาบำบัดน้ำเสียครัวเรือนจากชุมชนหนองจอก
– โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ.กรุงเทพ

การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นแปะโดยใช้นาโนคาร์บอนเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นเจลลดไข้
– โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันบนผิวน้ำ บนพื้นด้วยวัสดุนาโนจากไส้ต้นมันสำปะหลังและไส้ต้นโสน
– โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จ.กรุงเทพ


นวัตกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลถ้วยพระราชทาน
ผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าไหมแต้มหมี่จากธรรมชาติผสมนาโนซิงค์ออกไซด์
– โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การเพิ่มมูลค่าผ้าฝ้ายด้วยลายอนุรักษ์จากน้ำสีย้อมมูลวัว
– โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เทียนพรรษานาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO)
– โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
การพัฒนาสมบัติของฝ้ายย้อมโคลนผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ในการผลิตผ้าพื้นเมือง
– โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

รางวัลชมเชย
การพัฒนา Geopolymer จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและคาร์บอนแบล็ค
– โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี

การเพิ่มประสิทธิภาพของหมอนยางพาราด้วยการย้อมสีจากครามนาโน
– โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

กระติบข้าวนาโน
– โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนซิงค์ออกไซดืในการยัยยั้งเชื้อราของเส้นใยต้นกกในการทอเสื่อ
– โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

เคลือบซิงค์ออกไซด์ยับยั้งเชื้อราบนวัสดุฉาบยุ้งข้าวเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวเปลือก
– โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม


นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

รางวัลถ้วยพระราชทาน
การเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกาความบริสุทธิ์สูงที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำจากแกลบ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
แผ่นใสไร้ยูวี
– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จ.กรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
Shape and Size Effects of Silver Nanostructures on Raman Signal Enhancement by Surface-Enhanced Raman Scattering
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ
– โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น