การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
วันที่ 27 และ 29 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง